Mēs esam Latvijā bāzēts uzņēmums, kas nodarbojas ar utilizējamu ugunsdzēsības aparātu atjaunošanu.
Privātuma politika
Informējam jūs par mūsu privātuma politiku, kuras mērķis ir sniegt jums (tālāk tekstā “klients “, “datu subjekts”) informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatojumu, aizsardzību un uzglabāšanas ilgumu.

Jūsu personas datus apstrādā SIA Fire Drill, vienotās reģistrācijas Nr. 40203088146, juridiskā adrese Rīgā, Hāpsalas iela 1 k-1 64, LV-1005 faktiskā adrese Rīga, Jāņa Asara iela 13, LV-1009. E-pasta adrese saziņai – mareks@firedrill.lv.

Privātuma politika attiecas uz fiziskajām personām (bijušajiem, esošajiem, topošajiem klientiem).

SIA Fire Drill ievēro klientu personas datu aizsardzību, kā arī viņu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi jebkurā formā un vidē, kurā datu subjekts sniedz personas datus (e-veikalā, e-pastā, papīra formātā, klātienē mutvārdos vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?
SIA Fire Drill apstrādā personas datus, lai sniegtu pakalpojumus un piegādātu klienta iegādātās preces (klienta identificēšanai, preču piegādei (distances līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai (lojalitātes programmas nodrošināšanai), iebildumu izskatīšanai un apstrādei; norēķinu administrēšanai

Kādus personas datus mēs ievācam, apstrādājam un kāpēc?
SIA Fire Drill apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
1. firedrill.eu – lai izpildītu jūsu pasūtījumu.
Personas datu kategorijas: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, rēķina un piegādes adrese.
Tiesiskais pamats: distances līguma izpilde. Šie personas dati un to apstrāde nepieciešama, lai piegādātu tieši jums jūsu pasūtītās preces, vajadzības gadījumā ar jums sazinātos, kā arī nosūtītu visu informāciju par pasūtījuma apstrādes gaitu (maksājuma saņemšanu, pasūtījuma nodošanu piegādei). Šos personas datus SIA Fire Drill apstrādā arī, lai izpildītu ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piem., likumā “Par grāmatvedību”).
Personas datu glabāšanas periods: sk. sadaļu “Cik ilgi mēs glabājam personas datus?”

No kādiem avotiem mēs ievācam personas datus?
Mūsu personas datu ievākšanas avots esat tikai jūs, mūsu klienti. Saņemot jūsu maksājumu par mūsu firedrill.eu e-veikalā veikto pasūtījumu, mēs saņemam datus no bankas, ar kuras starpniecību esat veikuši samaksu.

Kur un kā mēs apstrādājam personas datus?
SIA Fire Drill apstrādā personas datus Eiropas Savienībā. Personas datus apstrādā tikai SIA Fire Drill darbinieki, lai izpildītu mūsu saistības pret jums, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
SIA Fire Drill glabā un apstrādā personas datus
– tik ilgi, kamēr ir spēkā starp SIA Fire Drill un klientu noslēgtais distances līgums par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu,
– kamēr SIA Fire Drill ir tiesisks pienākums datus glabāt (piemēram, grāmatvedībā),
– kamēr klients nav atsaucis piekrišanu par personas datu apstrādi.
Ja spēkā nav neviens no šeit minētajiem punktiem, personas dati tiek dzēsti.

Kā mēs ar jums sazināmies?
SIA Fire Drill sazinās ar Klientu, izmantojot viņa sniegto informāciju (tālruņa numuru vai e-pasta adresi).

Citu mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
SIA Fire Drill tīmekļa vietnēs atrodas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Tām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi. SIA Fire Drill neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu personas datu aizsardzību.
SIA Fire Drill patur tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām šajā sadaļā.

Aktualizēts: 28.06.2018.